Asociaţia de prietenie
                                   "Ille et Vilaine - Sibiu"

Newsletter:


Facebook

Centre de vacanta
cursuri de limba franceza


Studio de traducere simultană

vezi ARHIVA

   

CARTA DREPTURILOR

BENEFICIARILOR

DE SERVICII DE ASISTENTA SOCIALA

Sibiu 2012

Asociaţia de prietenie  “Ille et Vilaine – Sibiu” a realizat această Cartă a beneficiarului ce se bazează pe legislaţia în vigoare privind drepturile oricărei persoane şi a beneficiarului de servicii sociale în special.

Scopul principal al Cartei drepturilor beneficiarului este de a informa beneficiarul de servicii sociale cu privire la drepturile pe care le are conform prevederilor legale în vigoare.

Categoriile de beneficiari cărora se adresează serviciile Asociaţiei sunt alcătuite din: copii şi familii aflaţi în situaţie de risc, tineri proveniţi din comunitate şi sistemul de protecţie specială persoanelor cu dizabilităţi si reprezentanţi legali ai acestora, persoane adulte şi vârtnice cu risc de marginalizare socială.
Beneficiarii indirecţi sunt:

 • Comunitatea din municipiul Sibiu si judet;
 • Furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, Inspectoratul Scolar Judetean, scoli din Sibiu si din judet, alte instituţii si organizatii cu implicare în domeniu;

Prevederile Cartei beneficiarului sunt respectate de către toţi angajaţii şi colaboratorii Asociaţiei.
Asociaţia  Asociaţia de prietenie  “Ille et Vilaine – Sibiu” are responsabilitatea de a monitoriza respectarea drepturilor beneficiarilor şi va lua măsuri în cazul nerespectării lor.
Asociaţia Asociaţia de prietenie  “Ille et Vilaine – Sibiu”, în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, cu Planul strategic propriu, precum şi cu principiile şi obiectivele proprii, se angajează să promoveze şi să protejeze drepturile beneficiarilor în ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, transparenta, participarea în acordarea serviciilor sociale, confidenţialitatea, autonomia, şi demnitatea personală.  Acţiunile Asociaţiei de prietenie  “Ille et Vilaine – Sibiu” sunt în mod obligatoriu pozitive şi nediscriminatorii.

A. DREPTURILE  COPILULUI

Prin copil se înţelege persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nu a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu.

In toate acţiunile care privesc copiii, întreprinse de Asociaţia de prietenie  “Ille et Vilaine – Sibiu”  în cadrul Centrului de servicii sociale primare interesele copilului prevalează.

Prin programele desfăşurate se are in vedere asigurarea bunăstării copiilor ţinând seama de drepturile si obligaţiile părinţilor.

 1. Copiii au dreptul la familie si la menţinerea relaţiilor personale si contactelor directe cu rudele si cu alte persoane fata de care copiii a dezvoltat legături de ataşament.
 2. Orice copil are dreptul de a-si cunoaşte rudele si de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum si cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viata de familie, in măsura in care acest lucru nu contravine interesului sau superior.
 3. Părinţii sau un alt reprezentant legal al copilului nu pot împiedica relaţiile personale ale acestuia cu bunicii, fraţii si surorile ori cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viata de familie, decât in cazurile in care instanţa decide in acest sens, apreciind ca exista motive temeinice de natura a primejdui dezvoltarea fizica, psihica, intelectuala sau morala a copilului.
 4. Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale.
 5. Participarea copilului sub vârsta de 14 ani la dezbateri publice în cadrul unor programe audiovizuale se poate face numai cu consimţământul scris al acestuia şi al părinţilor sau reprezentantului legal
 6. Copilul are dreptul la libertatea de exprimare.
 7. Copilul capabil de discernământ are dreptul de a-şi exprima liber opinia asupra oricărei    probleme care îl priveşte, ţinându-se cont de vârsta şi gradul de maturitate.
 8. Copilul are dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi de religie.
 9. Religia copilului care a împlinit 14 ani nu poate fi schimbată fără consimţământul acestuia
 10. Copilul care a împlinit vârsta de 16 ani are dreptul să-şi aleagă singur religia
 11. Copilul are dreptul la liberă asociere în structuri formale şi informale şi la libertatea de reuniune paşnică.
 12. Copilul are dreptul la viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunităţii din care face parte.
 13. Copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante.
 14. Copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale.
 15. Copilul are dreptul să crească alături de părinţii săi.
 16. Copilul are dreptul să fie crescut în condiţii optime care să permită dezvoltarea sa fizică, psihică, mentală, spirituală, morală şi socială.
 17. Copilul are dreptul de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare.
 18. Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială.
 19. Copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale.
 20. Copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea aptitudinilor şi personalităţii sale.
 21. Copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă.
 22. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme de violenţă, abuz, rele tratamente sau neglijenţă.
 23. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatării şi nu poate fi constrâns la o muncă riscantă sau care să-i compromită educaţia ori să-i dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale.
 24. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante şi substanţe psihotrope.
 25. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de exploatare sexuală şi de violenţă sexuală.
 26. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva răpirii, vânzării şi comerţului  cu copii în orice scop ar fi şi în orice formă.
Încălcarea drepturilor copilului atrage sancţionarea conform legislaţiei în vigoare.     

B. OBLIGAŢIILE PĂRINŢILOR
Părintii sunt implicaţi in deciziile luate si sprijiniţi / consiliaţi pentru asumarea obligaţiilor si exercitarea drepturilor părinteşti, astfel:

 • Ambii părinţi sunt responsabili pentru creşterea copiilor lor.
 • Exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligaţiilor părinteşti trebuie sa abia in vedere interesul superior al copilului si sa asigure bunăstarea materiala si spirituala a copilului, in special prin îngrijirea acestuia, prin menţinerea relaţiilor personale cu el, prin asigurarea creşterii, educării si întreţinerii sale, precum si prin reprezentarea sa legala si administrarea patrimoniului sau.

 In acest scop părinţii sunt obligaţi:

  • sa supravegheze copilul;
  • sa coopereze cu copilul si sa ii respecte viata intima, privata si demnitatea;
  • sa informeze copilul despre toate actele si faptele care l-ar putea afecta si sa ia in considerare opinia acestuia;
  • sa întreprindă toate masurile necesare pentru realizarea drepturilor copilului lor;
  • sa coopereze cu personalul Centrului de servicii sociale primare şi Centrului de zi, cu alte persoane fizice si persoane juridice care exercita atribuţii in domeniul îngrijirii, educării si formarii profesionale a copilului.
  • Parintii copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educaţiei care urmează sa fie data copiilor lor si au obligaţia sa înscrie copilul la şcoala si sa asigure frecventarea cu regularitate de către acesta a cursurilor şcolare.
  • Părinţilor sau, după caz, altor reprezentanţi legali le revine in primul rând responsabilitatea de a asigura, in limita posibilităţilor, cele mai bune condiţii de viata necesare creşterii si dezvoltării copiilor; parintii sunt obligaţi sa le asigure copiilor locuinţa, precum si condiţiile necesare pentru creştere, educare, invatatura si pregătirea profesionala.

C. DREPTURI – alte categorii de beneficiari
-  tineri proveniţi din comunitate şi sistemul de protecţie specială;
- persoanelor cu dizabilităţi si reprezentanţi legali ai acestora;
- persoane adulte şi vârtnice cu risc de marginalizare socială.

Codul drepturilor beneficiarilor le garantează acestora drepturile:

 • de a fi informaţi (ei şi reprezentanţii lor), asupra drepturilor şi responsabilităţilor lor în calitate de beneficiari ai serviciilor Asociaţiei de prietenie  “Ille et Vilaine – Sibiu”, şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc;
 • de a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate (inclusiv dreptul de a refuza unele servicii, în anumite circumstanţe stabilite prin contractul de servicii);
 • de a decide şi a-şi asuma riscurile (direct sau prin reprezentanţi legali) în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima liber opţiunile;
 • de a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform potenţialului şi dorinţelor personale;
 • de a fi informaţi cu privire la modalităţile de comunicare cu membrii asociaţiei si colaboratorii acesteia şi de a fi anunţaţi în scris asupra încetării /reluării furnizării serviciilor;
 • de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contract;
 • de a beneficia de serviciile menţionate în contract;
 • de a li se păstra toate datele în siguranţă şi confidenţialitate: excepţiile de la reguli sunt consemnate în scris în acord cu beneficiarii sau cu reprezentanţii lor;
   • Informaţiile confidenţiale pot fi dezvăluite fara acordul beneficiarilor in următoarele situaţii:
  • atunci când dispoziţiile legale o prevăd in mod expres;
  • când este pusa in pericol viata persoanei beneficiare sau a membrilor unui grup social;
  • pentru protecţia vieţii, integrităţii fizice sau a sanatatii persoanei, in cazul in care aceasta se afla in incapacitate fizica, psihica, senzoriala ori juridica de a-si da consimtamantul."
 • de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi sau pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi sexual;
 • de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de represalii;
 • de a nu fi exploataţi economic (abuzuri privind banii, proprietăţile, pretenţii ce depăşesc obligaţiile convenite pentru servicii etc.);
 • de a fi trataţi şi de a avea acces la toate serviciile centrului, fără discriminare;
 • de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale, etnice, religioase, sexuale etc., conform legii;
 • de a-şi dezvolta talentele şi abilităţile; de a fi sprijiniţi pentru a se angaja în muncă;
 • de a-şi utiliza în funcţie de nevoi sumele de bani şi pachetele cu diferite produse primite;
 • de a practica cultul religios dorit;
 • de a duce o viaţă de adult împlinită, inclusiv în ceea ce priveşte sexualitatea;
 • de a nu desfăşura activităţi lucrative (aducătoare de venituri pentru centru) împotriva voinţei lor;
 • de a avea acces la toate informaţiile financiare care îi privesc, deţinute de centru;
 • de a se implica şi a participa la toate deciziile care îi privesc;
 • de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximală a potenţialului personal;
 • de a primi răspuns la solicitările, opiniile exprimate.
 • de a li se respecta drepturile si libertăţile fundamentale, fara discriminare în funcţie de etnie, rasa, sex, religie, opinie sau orice alta circumstanţa personala ori sociala
 • Sa li se garanteze demnitatea si intimitatea;
 • Sa li se respecte viata intima;

Carta drepturilor beneficiarului se va adapta in funcţie de evoluţia si diversificarea serviciilor oferite de Asociaţia de prietenie  “Ille et Vilaine – Sibiu”.
Atât structura de conducere, cat si personalul si colaboratorii Asociaţiei au dreptul sa propună modificări ale Cartei drepturilor beneficiarului, daca este necesar.

 

PREŞEDINTE
Alin Chipaila


 

înapoi / sus

 

Parteneri:

cons jud sb conseil general 35 S35R ch35 Ambasada Frantei Gites 35 ATRT Casa Corpului DidacticLangue communication Bienvenue a la ferme centras FDSC AJTS GAL PM GAL Hartibaciu GAL Tara Oltului Caprimed Prefectura SB DADR DADR

Acasă / Despre Noi / Programe / Rețele / Servicii / Parteneri / Glosar / Arhivă / Contact

Copyright 2009 Asociatia de prietenie Ille et Vilaine - Sibiu
Created by Image Art & Bio