Asociaţia de prietenie
                                   "Ille et Vilaine - Sibiu"

Newsletter:


Facebook

Centre de vacanta
cursuri de limba franceza


Studio de traducere simultană

vezi ARHIVA

DESCRIEREA SERVICIULUI PENTRU CARE SE SOLICITA ACREDITAREA

1.  Denumirea serviciului social:

„Centru de servicii sociale primare”

Servicii sociale furnizate:

 • Identificare şi evaluare
 • Informare în domeniu
 • Orientare
 • Mediere socială
 • Consiliere socială, psihologica, juridică
 • Educaţie
 • Petrecerea timpului liber (socializare)
 • Suport şi acompaniament
 • Dinamizarea grupurilor şi comunităţilor
 • Promovare şi cooperare socială

2. Descrierea activităţilor desfăşurate şi a metodologiei de lucru utilizate:

Obiectivul general:

 • Imbunătăţirea calităţii serviciilor sociale din judeţul Sibiu prin facilitarea schimbului româno-francez de modele de bune practici în domeniu şi furnizarea de servicii sociale primare, programe de formare profesională şi acţiuni de dezvoltare organizaţională, în funcţie de nevoile identificate în municipiu, judeţ şi/sau regiune.
 • Obiective:
 • Organizarea de programe şi acţiuni cu caracter socio-educativ adresat copiilor şi tinerilor din comunitate şi din sistemul de protecţie specială, cu nevoi de dezvoltare personală, învatare si dobândire de abilitati sociale, comportamentale, de autonomie şi de comunicare cu scopul incluziunii sociale.
 • Identificarea situaţiilor de risc, informarea şi orientarea beneficiarilor cu diferite probleme socio-familiale spre serviciile şi programele proprii şi spre servicii şi prestatii sociale ale furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi din mun.Sibiu, respectiv din judeţ.
 • Dezvoltarea de parteneriate cu furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, precum şi cu alţi actori relevanţi cu scopul implementarii de programe comune în domeniile asistenţei sociale, educaţiei non-formale, perfecţionării continue în domeniul social,  incluziunii sociale prin economie socială şi de politici comune pentru o dezvoltare comunitară în sprijinul cetăţeanului.
 • Promovarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la problematica diferitelor grupuri vulnerabile în contextul participării la şi organizării de acţiuni şi grupuri de acţiune comune cu furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, precum şi cu membri ai comunitatii.

Activităţi

1.1 Activitatea de identificare, evaluare, orientare şi mediere socială

Această activitate este realizată de către asistentul social angajat.

Identificarea cazurilor se realizează urmare a cel puţin uneia din următoarele situaţii:
 • solicitarea directă a persoanei, a familiei acesteia sau a reprezentantului legal adresată Asociaţiei;
 • referirea din partea unui alt serviciu/instituţii publice sau private;
 • semnalare/sesizare scrisă sau telefonică din partea unor alte persoane decât membrii familiei sau reprezentantului legal;
 • autosesizare.

Identificarea şi preluarea cazurilor sociale se face pe baza principiului egalităţii  de şanse şi tratament.
Criteriile generale de eligibilitate:
- solicitantul să fie cetăţean român cu domiciliul sau reşedinţa pe raza municipiului Sibiu sau persoană fãrã domiciliu sau reşedinţã şi fãrã locuinţã dar care trăieşte pe raza mun. Sibiu, aflată în situaţie de nevoie;
- solicitantul să fie cetăţean al altui stat ori apatrid cu domiciliul sau reşedinţa pe raza municipiului Sibiu sau persoană fãrã domiciliu sau reşedinţã şi fãrã locuinţã dar care trăieşte pe raza mun. Sibiu, aflată în situaţie de nevoie;
- să facă dovada că este într-o situaţie de dificultate sau vulnerabilitate.

Activitatea de evaluare urmăreşte identificarea tuturor nevoilor psiho-sociale şi familiale care pot perturba dezvoltarea armonioasă şi complet integrată în societate a categoriilor de beneficiari aflaţi în atenţia asociaţiei, în scopul stabilirii unui plan de intervenţie şi acţiune.
La solicitarea celor care se adresează asociaţiei, asistentul social va efectua evaluarea iniţială  împreună cu solicitanţii, în mod individual şi în regim de confidenţialitate, a situaţiilor de risc social, problemelor şi nevoilor.
Dacă se identifică o situaţie de risc social pentru care este nevoie de o interventie specializata pe o perioada de timp, se intocmesc ancheta socială la domiciliul solicitantului de servicii sociale primare şi planul de intervenţie individual, în cadrul căruia de comun acord se stabilesc obiectivele intervenţiei, acţiunile şi responsabilităţile fiecărei părţi.
Totodată, se încheie un contract pentru acordarea de servicii sociale primare între Asociaţie şi beneficiarul sau reprezentantul său legal prin care se urmăreşte implicarea şi participarea ambelor părţi în procesul de intervenţie.

            Integrarea în serviciu a beneficiarului

Cuprinderea unui beneficiar aflat in situatie de dificultate în programul de servicii sociale se face în urma sesizărilor din partea membrilor comunităţii, instituţiilor publice, de cult şi organizaţiilor private partenere, de către potenţialii beneficiari în nume propriu sau prin autosesizare de către membrii Asociaţiei.
La integrarea în programul de servicii sociale primare furnizate se întocmeşte dosarul beneficiarului care cuprinde :

 • Cerere din partea reprezentantului legal al copilului sau din partea persoanei adulte sau vârstnice beneficiare de serviciile sociale oferite ;
 • Sesizare din partea unei persoane sau unei instituţii implicate în domeniul asistenţei sociale ;
 • Fotocopii ale actelor de identitate, naştere, stare civilă sau deces ale beneficiarilor direcţi şi ale membrilor familiei sau persoanelor cu care aceştia locuiesc;
 • După caz, adeverinţe privind sănătatea beneficiarului şi adeverinţă şcolară dacă beneficiarul este copil şi conform vârstei cronologice şi stării de sănătate trebuie să urmeze o formă de învăţământ ;
 • Acte ce dovedesc veniturile familiei;
 • Fisa de contact ;
 • Contractul de furnizare a serviciilor sociale, încheiat cu beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia, prin care se stabilesc responsabilităţile, modul şi gradul de implicare, precum şi obligaţiile ce revin ambelor părţi pe perioada cuprinderii lor în program;
 • Ancheta socială ;
 • Planul personalizat de intervenţie ;
 • Fişă de consiliere socială, după caz;
 • Fişă de închidere a cazului.

            Ieşirea din proiect se realizează în următoarele situaţii:

 • Familia/persoana a depăşit situaţia de risc, iar climatul familial s-a îmbunătăţit şi nu mai are nevoie de sprijinul Centrului;
 • La cererea beneficiarului/reprezentantului legal al copilului;
 • Ca urmare a nerespectării obligaţiilor ce îi revin beneficiarului/reprezentantului legal al copilului, aşa cum sunt stabilite în Contractul de furnizare servicii sociale şi a gradului scăzut de implicare şi cooperare;
 • Ca urmare a manifestărilor comportamentale care aduc prejudicii Centrului şi cu impact negativ în rândul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ;
 • Ca urmare a imposibilităţii Asociaţiei de a mai furniza servicii sociale din diferite cauze.

            Periodic se realizează reevaluarea cazurilor, precum şi dacă au intervenit schimbări în situaţia de viaţă de beneficiarilor.
Activitatea de mediere socială 
În esenţă, medierea socială, oferă o înţelegere adecvată a cauzelor subiective şi obiective, din noi înşine şi din afara noastră, care au condus la apariţia unui eveniment, situaţie, stare, rezultat dificil.
Intervenţia de mediere socială se desfăşoară pe trei nivele:

 • lingvistic/comunicativ (comunicare către comunitatea locală a problematicii şi particularităţilor beneficiarilor şi a acceptării lor nediscriminatorii)
 • orientativ/informativ (oferire de informaţii ce servesc la apropierea beneficiarului sau reprezentantului său legal, de servicii de specialitate)
 • psiho-social şi socio-cultural (rol de schimbare socială, de stimul în vederea organizării şi îmbogăţirii normelor sociale faţă de toate categoriile de beneficiari).

1.2 Informare în domeniu, orientare

          Centrul de servicii sociale primare din cadrul asocaţiei se doreşte a fi o sursă importantă de informare pe de o parte pentru cetăţeni, cu privire la drepturi, servicii sociale pe care le oferă municipiul şi judeţul Sibiu şi categoriile de beneficii sociale acordate prin lege.
Informarea se realizează imediat după primul contact cu persoana care solicită informaţii. Este vorba de informaţii simple şi utile persoanei (datele de contact ale  diverselor instituţii, programul cu publicul etc.) precum şi informaţii complexe privind acordarea beneficiilor şi serviciilor sociale.
Reprezentanţii Asociaţiei oferă informaţii adaptându-le la categoria de beneficiari cărora se adresează şi în funcţie de serviciile specifice de sprijin care urmează a fi oferite.
Activitatea de orientare tinde să rezolve simultan următoarele aspecte :

 • facilitarea accesului la serviciile de specialitate în acord cu nevoile şi potenţialul beneficiarului;
 • sprijinirea şi consolidarea unei optime inserţii sociale a beneficiarului;
 • dinamizarea continuă a procesului de utilizare a propriilor resurse ale beneficiarului şi ale familiei acestuia în vederea unei participări active în procesul de schimbare.

      Astfel, în funcţie de nevoile identificate ale beneficiarilor care se adresează asociaţiei, aceştia sunt orientaţi spre autorităţi, instituţii publice, unităţi şcolare, organisme private cu atribuţii în domeniile asistenţei sociale, sănătăţii, învăţământului, ocupării şi a altor domenii în funcţie de interes.

1.3 Promovare şi cooperare socială

In vederea conştientizării şi sensibilizării comunităţii cu privire la problematica beneficiarilor aflaţi în atenţie, asociaţia desfăşoară următoarele acţiuni de promovare:

 • încheiere parteneriate cu furnizori publici şi privaţi de servicii sociale acreditaţi, precum şi cu alte organisme private relevante pentru activitatea Centrului şi susţinerea unei atitudini pro-active în cadrul parteneriatului;
 • promovarea în mass-media a serviciilor sociale primare acordate, prin:
 • publicarea de articole şi comunicate în ziarele locale;
 • interviuri televizate.
 • organizarea şi/sau participarea la seminarii, dezbateri publice;
 • editarea şi distribuirea de pliante, fluturaşi;
 • afişarea la avizierul de la sediul Asociaţiei de materiale informative privind   acordarea drepturilor sociale;
 • promovarea serviciilor furnizate prin acţiuni desfăşurate în comunitate;
 • prezentarea serviciilor sociale pe pagina web a asociaţiei www.apivs.ro .

Activitatea de cooperare desfasurata de APIVS are in atentie urmatoarele roluri:
          - mediator al cooperarii romano-franceze prin colaborarea cu autoritati publice parteneri ai cooperarii incluzand si serviciile publice de specialitate din subordine, de la nivelul judetului Sibiu si a departamentului Ille et Vilaine. Astfel, APIVS mediaza aplicarea politicilor de cooperare si in domeniul asistentei sociale, existand deja din anul 2003 o traditie a schimbului de bune practici si efectuarea de vizite de studiu vizand domenii precum protectia copilului si familiei, asistenta si protectia persoanelor cu handicap, cea a persoanelor varstnice care se va concretiza in acest an, functionarea institutionala a serviciilor omoloage franceze din regiunea Ille et Vilain, Franta, servicii destinate adolescentilor care se confrunta cu delincventa, tinerilor aflati in cautarea unui loc de munca, integrarii in munca a persoanelor cu handicap;
          - partener in cadrul unor proiecte ale Ambasadei Frantei la Bucuresti si proiecte care se desfasoara in tara si in mun. Sibiu, referitoare la incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile, dezvoltarea organizationala, dezvoltarea comunitara, economie sociala, solidara si etica; APIVS va initia si dezvolta parteneriate de tip  public-privat si privat - privat, cu furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, precum şi cu autorităţi, alte instituţii publice şi organizaţii private relevante pentru programele asociaţiei în vederea  furnizării de servicii de calitate, accesibile şi conforme cu nevoile comunităţii;
          - sursă de informare si formare profesionala pentru actorii publici si privati, care au in atentie domeniul serviciilor sociale, educatia non formala pentru copii, tineri, studenti, resurse umane, economia sociala si alte domenii de interes, prin aducerea/diseminarea de continuturi si metode de bună practică atât româneşti, cât şi franceze,  având în vedere experienţa personalului angajat, a colaboratorilor, cat si cea privind programele socio-educative destinate copiilor si tinerilor, organizate de asociatie in municipiul Sibiu, la sediul asociatiei si in cadrul scolilor, precum si in comune din judet;
          - consultanta de specialitate pentru infiintare ONG, dezvoltare organizationala, acreditare servicii sociale, activitatea de asistenta sociala, furnizarea de servicii sociale, management proiecte, elaborare strategii in domeniul social, organizare centre de vacanta, organizare si functionare Centre de documentare si informare din cadrul scolilor,  Grupuri de Actiune Locala din comune etc.

Parteneri, colaboratori si beneficiari ai programelor de cooperare romano-franceza:

 • Autoritati si institutii publice din judetul Sibiu/tara si din departamentul Ille et Vilaine, Franta;
 • Ambasadei Frantei la Bucuresti, Serviciul de cooperare;
 • Sectorul privat de servicii sociale: fundatii, asociatii, grupuri de cetateni, Grupuri de Actiune Locala din comune etc.
 • Unitati scolare din municipiu si judet;
 • Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.

1.4 Consiliere socială, psihologică şi juridică

          Consilierea are drept scop să ajute beneficiarul să devină independent de serviciile sociale, să-l sprijine în procesul de dezvoltare a capacităţilor individuale pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă ţinând cont de valorile şi aşteptările acestuia.
Consilierea se realizează pe baza următoarelor principii:
- imparţialitate – se acordă consiliere tuturor cetăţenilor indiferent de rasă, culoare, poziţie socială, situaţie materială, sex, apartenenţă politică sau religioasă, nivel cultural, educaţie, etnie, vârstă, handicap sau orientare sexuală;
- se acordă consiliere cetăţenilor fără a face judecăţi de valoare asupra clientului şi fără a fi influenţaţi de opiniile şi părerile lor personale;
- confidenţialitate şi intimitate – consilierea se acordă cu respectarea confidenţialităţii detaliilor personale ale clientului şi a intimităţii problemelor acestuia evitându-se dezvăluirea acestora fără acordul expres al clientului;
Consilierea se realizează în următoarele etape:
- întâmpinarea clientului;
- identificarea nevoilor clientului şi analiza problemelor acestuia;
- identificarea situaţiei unde clientul doreşte să ajungă şi stabilirea planului de acţiune împreună cu cetăţeanul;
- furnizarea tuturor informaţiilor clientului şi prezentarea alternativelor posibile cu avantajele şi dezavantajele pe care le presupune;
- asistarea clientului în completarea unor formulare sau redactarea unor cereri la solicitarea acestuia.
Dacă este identificată nevoia unui proces de consiliere socială, psihologică sau juridică, atunci în cadrul acestui proces se va urmări dezvoltarea propriilor capacităţi de dezvoltare a personalităţii, de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate.
Consilierea socială se realizează prin completarea fişei de consiliere de către asistentul social angajat, iar consilierea psihologică şi cea juridică se realizează pe bază de voluntariat, la solicitarea clientului.

1.5 Activităţi cu caracter socio-educativ – educatie si petrecere a timpului liber

   A te ocupa de copii si tineri în drumul lor spre dobândirea autonomiei se dovedeste a fi din ce în ce mai necesar într-o societate care evolueaza foarte repede si adesea bulverseaza reperele.
   Timpul liber este foarte important pentru dezvoltarea lor personala. El poate contribui la construirea personalitatii si identitatii copilului deoarece momentele petrecute în timpul liber sunt momente de descoperire a celuilalt, a lumii, a lui însusi, momente de traire pe viu a valorilor si regulilor necesare convietuirii în societate. Este perioada unei educatii informale care o completeaza pe aceea primita în scoala sau în familie.
   Considerând ca acest proiect este o necesitate pentru toti copiii, APIVS a demarat în anul 2004 proiectul “Centre de vacanta” în Sibiu luând ca model centrele de timp liber/de loisirs din Franta, însa ele au fost la conditiile din România.
   Impreuna cu Asociatia de înfratire “Rennes-Sibiu” din Franta, APIVS a facut demersurile pentru a putea organiza un prim centru experimental în Sibiu. Cele doua asociatii au început prin a forma animatori de centre de vacanta care au lucrat apoi în centre cu animatori profesionisti din Franta. Au cautat apoi finantare în Franta, dar si la Primaria Sibiu pentru asigurarea logisticii, a materialului pedagogic si pentru remunerarea animatorilor.
Incepand cu anul 2008 APIVS a extins proiectul si în comune din judet, fiind sprijinita de Asociatia “Solidarite 35 Roumanie” în cadrul cooperarii descentralízate dintre judetul Sibiu si departamentul Ille et Vilaine-Franta.

    Centrul de vacanta este o activitate care se desfasoara timp de doua saptamâni, fara week-enduri, în vacanta de vara. Copiii participa la activitati diverse, între orele 9,00 – 17,00. Activitatile au loc sub forma de ateliere cu o durata de 30 – 45 de minute în functie de transa de vârsta: activitati manuale, de bricolaj, jocuri diverse, de societate, sportive, teatru, muzica, vizite etc. Toate materiale pedagogice (carton, hârtie, creioane, foarfeci, lipici etc.) si materialele sportive (mingi, rachete de badmington, de tenis, cercuri etc.) sunt asigurate de proiect. Copiilor li se ofera doua gustari pe zi. Persoanele care lucreaza cu copii sunt animatori profesionisti, persoane formate în tehnicile de animatie de catre APIVS, acreditata CNFPA pentru “Formarea profesionala de animator de centre de vacanta”. Diploma este recunoscuta pe plan international.
Centrele de vacanta se organizeaza impreuna cu asociatii de cartiere si din comune precum si cu scoli care doresc acest lucru si care pun la dispozitie cadrul desfasurarii.
In anul 2012 sursele financiare necesare sunt asigurate din surse provenite de la bugetul local si cel judetean prin Agenda cultural-sportiva, sprijin financiar acordat de asociatiile de infratire/cooperare din regiunea Ille et Vilain - Franta, contributii ale parintilor, mici sponsorizari.

  Istoricul proiectului
 • 2004 – primul centru de vacanta experimental la Scoala nr. 12 din Sibiu – 50 de copii
 • 2005 – 2007 - 3 centre în trei scoli din Sibiu - 480 de copii
 • 2008 – 2010 - 2 centre în doua scoli din Sibiu si 12 centre în comune din judet - 1200 copii
 • 2011 – 2 centre în doua scoli din Sibiu si 12 centre în comune din judet - 1260 copii
Partenerii şi finantaţorii proiectului incepand cu anul 2004: Primăria Municipiului Sibiu si Consiliul Judeţean Sibiu prin Agenda cultural-sportiva, Consiliul General Ille et Vilaine, Asociaţia „Solidarité 35 Roumanie” din Rennes, Franţa, Asociatia de înfrăţire Rennes-Sibiu din Franţa, asociatiile de înfratire partenere din departamentul Ille et Vilaine, Teatrul „Gong” din Sibiu, parintii copiilor.
Partenerii locali ai proiectului: Asociatia Thorigné Roumanie Sibiu, Asociatia „Casa cartierului Strand”, primăriile comunelor Biertan, Cârţişoara, Cisnadie, Copşa Mică, Marpod, Orlat, Răşinari, Rîu Sadului, Rosia, Slimnic, Tălmaciu, Turnu Roşu şi şcolile din comunele respective. Primăriile din Copşa Mică, Marpod şi Cârţişoara sprijina şi financiar proiectul.

Elefantul verde


http://www.apivs.ro/Curs%20franceza/elafantM.jpg

Este un club pentru copii între 6 şi 10 ani (dar se iau in considerare si frati mai mici ai acestora pana la de la varsta de 4 ani) unde pot învăţa în week-end  (sambata) limba franceză într-o manieră ludică prin jocuri, cântece, drumeţii, la sediul asociatiei intr-un spatiu corespunzator amenajat si adaptat categoriei de varsta. In deplin acord cu parintii se organizeaza si iesiri in natura si comunitate, pentru a achizitiona cuvinte in limba franceza prin vizualizare, si pentru socializarea copiilor.
Animatorii clubului, absolventi ai cursului de formare „animator de centru de vacanta” cu diploma CNFPA, organizat tot de catre APIVS, desfasoara activitati menite sa dezvolte abilitatile copiilor, prin comunicare, notiuni de limba franceza, desen, muzica, activitati creative, motrice etc.

1.6 Dinamizarea grupurilor şi comunităţilor

          Activitatea de dinamizare urmăreşte motivarea micro-comunităţilor pentru a-şi asuma un rol activ în dinamica socială prin identificarea diferitelor situaţii de risc, în vederea dezvoltării şi consolidării unui climat social securizant, protectiv şi sincer pentru toţi membrii acestora.
De asemenea, în cadrul unor grupuri clar identificate, (de ex. grupuri de copii, grupuri de tineri, grupuri de cetăţeni, agenţi economici, lucrători sociali, reprezentanţi ONG-uri, studenti  etc.), se realizează prin membrii asociaţiei şi voluntarii înscrişi, o activitate de informare susţinută cu privire la serviciile furnizate de asociaţie, modele de bune practici franceze sau de către alţi furnizori de servicii sociale din mun. Sibiu, şi o activitate de dinamizare în vederea prevenirii, identificării şi intervenţiei primare în situaţie de risc.

1.7 Suport şi acompaniament

 • Beneficiari – persoane, grupuri vulnerabile         

      Asociaţia pune la dispoziţia activităţilor cu caracter socio-educativ destinate grupurilor de copii, elevi sau tineri, săli echipate cu material pedagogic, bibliotecă cu cărţi şi materiale în limba franceză, pentru învăţarea limbii franceze si pentru cunoasterea regiunii cu care judetul Sibiu este infratit incepand cu anul 2003.
De asemenea, in functie de probleme identificate si de cererile exprimate de clienti, asociatia acompaniaza clientul pentru obtinerea drepturilor cuvenite legal si beneficierea de servicii sociale necesare.

 • In cadrul programelor de cooperare romano-franceza
 • Asociatia a sustinut financiar amenajarea si dotarea a 19 Centre de documentare si informare care functioneaza in cadrul scolilor generale din comunele Slimnic , Rasinari, Sibiel, Gura Riului, Orlat, Copsa Mica, Micasasa, Apoldu de Jos, Pauca, Barghis, Mosna, Bruiu, Marpod, Turnu Rosu, Boita, Racovita, Porumbacu de Jos, Cârţa, iar metodologic se afla sub coordonarea Casei Corpului Didactic. Atributiile Centrelor de documentare si informare sunt cele de a asigura un cadru dotat cu biblioteca si spatiu virtual pentru informarea  si educarea elevilor si membrilor comunitatii, fiind animat de un profesor documentarist.

      Asociatia “Ille et Vilaine – Sibiu”, in parteneriat cu Casa corpului Didactic au finantat si sustinut in anul 2008 un program de formarea se adresata responsabililor de CDI , finantata integral de programul de cooperare « Educatie – CDI » al asociatiei « Ille et Vilaine – Sibiu ». 
In anul 2009, APIVS a lansat in anul 2009 un apel proiecte CDI avand ca obiectiv facilitarea crearii unui cadru de comunicare eficienta in comunitatile rurale prin valorificarea potentialului institutional.
In urma invitatiei lansate, in parteneriat cu Casa Corpului Didactic Sibiu, in perioada 23-31 martie 2009 au fost depuse 11 proiecte provenind din urmatoarele Centre de Documentare si Informare : Agnita, Biertan, Carta, Gura Raului, Marsa, Micasasa, Mosna, Pauca, Rau Sadului, Rasinari (Sc. S.P. Barcianu), Sura Mica. Au fost finantate proiectele:

 • CDI  Râu Sadului, cu proiectul « Parteneriat cu parintii » -151 de puncte, 630 euro.
 • CDI Cârţa, cu proiectul « CDI – deschiderea mea spre comunitate si spre lume »
 • 149 de puncte, 620 euro.
 • CDI  Sura Mica, cu proiectul « Lumea la care visam » - 146 de puncte, 615 euro. 
 • CDI Gura Râului, cu proiectul « Parinti si copii, ne jucam in CDI » - 144 de puncte, 609 euro.     
 • CDI Biertan, cu proiectul  « Sa ne cunoastem » - 123 puncte, 550 euro,
 • CDI Mosna, cu proiectul « Comunicarea – punte de legatura intre oameni » 116 puncte, 530 euro.
 • In perioada 2003-2005 APIVS a fost partener in proiectul international al Programme Concertee Enfance Roumanie finantat de Ministerul de Externe Francez .

      In cadrul acestui program s-a infiintat la Sibiu primul Centru de consiliere si terapie pentru copil si familie, in colaborare cu Fundatia UCOS Sibiu. Cooperarea Ille et Vilaine –Sibiu a participat financiar cu peste 15 000 euro.

 • Activitati de voluntariat si stagii practica studenti

            Asociatia colaboreaza cu Facultatea de Litere si Arte si cu Facultatea de stiinte sociale din cadrul ULBS Sibiu din partea careia primeste studenti in stagii de pratica si voluntariat si care sunt implicati in activitati diverse cu caracter social, cultural, educativ, organizational.
Persoanele care desfasoara, de asemenea, activitati voluntare sunt:

 • membri ai asociaţiei;
 • profesori din scoli, licee si mediu universitar;
 • membri ai comunităţii sibiene;
 • francezi care au resedinta temporara sau definitiva in municipiu si judet ;
 • elevi si studenţi.

           Persoanele care doresc sa desfasoare activitati voluntare sunt primite si instruite cu privire la programele asociatiei, iar in functie de disponibilitatile si domeniile de interes sunt organizati si cooptati in echipa de lucru a asociatiei.

2. Durata în timp estimata:

     Durata de timp este variabilă în funcţie de complexitatea şi specificitatea situaţiei fiecărui beneficiar si a duratei serviciilor oferite.

3. Data de la care funcţionează sau de la care va funcţiona serviciul social:

Centrul de servicii sociale primare va functiona incepand cu data de 01.02.2012.

4. Sediul la care se organizeaza furnizarea serviciului social:

Centrul de servicii sociale primare va functiona la sediul Asociaţiei din Sibiu, str. Konrad Haas, Nr.14.
Activitatile cu caracter educativ si de petrecere a timpului liber se desfasoara atat in spatiul asociatiei, cat si in spatiul unor scoli din municipiul Sibiu si judet , si in comunitate.

5. Aria de desfasurare a activitaţii: judetul Sibiu.

6. Categoria de persoane beneficiare (precizati numarul de beneficiari si caracteristicile socio-economice ale acestora):

Asociatia nu a desfasurat pana in prezent servicii sociale decat activitati cu caracter educativ si de petrecere a timpului liber, care nu s-au adresat cu preponderenta copiilor proveniti din familii cu probleme socio-familiale, ci copiilor ai caror parinti au manifestat dorinta de a le ocupa timpul liber cu scopul dezvoltarii abilitatilor intr-un cadru ludic.
Numarul de copii care au participat la centrele de vacanta desfasurate in municipiul Sibiu si in comunele din judet, se prezinta astfel:

 • 2004 – primul centru de vacanta experimental la Scoala nr. 12 din Sibiu – 50 de copii;
 • 2005 – 2007 - 3 centre în trei scoli din Sibiu - 480 de copii ;
 • 2008 – 2010 - 2 centre în doua scoli din Sibiu si 12 centre în comune din judet - 1200 copii ;
 • 2011 – 2 centre în doua scoli din Sibiu si 12 centre în comune din judet - 1260 copii ;
 • 2012 -  se vor desfasura 4 centre in 4 scoli din Sibiu si 12 în comune din judet.

7. Modalitatea de selectare a beneficiarilor:

Criteriile de selectie utilizate se intemeiaza pe principiulnediscriminarii, potrivit caruia pot participa la programele asociatiei persoane in situatie vulnerabila sau nu, fara restrictie sau preferinta fata de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, categorie sociala, opinie, sex ori orientare sexuala, varsta, apartenenta politica, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectare HIV sau apartenenta la o categorie defavorizata.

In acest sens, categoriile de beneficiari care fac obiectul acordarii serviciilor sociale primare pentru care se solicita acreditarea sunt:

 • copii 3-18 ani cu familiile lor;
 • tineri proveniţi din comunitate şi sistemul de protecţie specială;
 • persoanelor cu dizabilităţi si reprezentanţi legali ai acestora;
 • persoane vârstnice.

Beneficiarii finali sunt:

 • Comunitatea din municipiu si judet;
 • Furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, Inspectoratul Scolar Judetean, scoli din Sibiu si din judet, alte instituţii  si organizatii cu implicare în domeniu;

9. Modalitatile de implicare a beneficiarilor in activitatile desfasurate:

 • Participarea copiilor şi implicarea părinţilor acestora la programele asociaţiei;
 • Voluntariat;
 • Respectarea conditiilor de acordare a serviciilor sociale.

10. Modalitatile de control periodic al calitatii serviciului:

 • Numar beneficiari/tip activitate;
 • Conventiile de parteneriat incheiate;
 • Numar voluntari;
 • Numar reclamatii/an si numar de cereri de retragere a beneficiarilor din programul Centrului de servicii sociale primare din motive imputabile acestuia;
 • Chestionarele privind satisfactia beneficiarilor aplicate parintilor copiilor participanti la programul „Elefantul verde” si de multumire a copiilor si parintilor inclusi in programul „Centre de vacanta” desfasurat in mun. Sibiu si in comune;
 • Cresterea retelei de animatori formati cu diploma CNFPA -  nr. participanti/an;
 • Numar accesari site www.apivs.ro;

11. Modalitatile periodice de control al gradului de satisfactie a beneficiarilor:

 • Evaluarea gradului de satisfactie al beneficiarilor directi prin aplicarea de chestionare si  realizarea de sondaje de opinie;
 • Adresarea scrisa sau verbala, directa sau anonima, de sesizari privind nemultumirile sau satisfacţia beneficiarilor, probleme aparute, propuneri de rezolvare si de imbunatatire a calitatii serviciilor oferite.

12. Resursele umane pentru realizarea serviciului social: 9 persoane

Nivelul studiilor
Total: __9____

Personal angajat cu contract individual de munca
_______3_______
Personal remunerat sub orice alte forme
Voluntari: 6

Din care personal administrativ
- 1 voluntar

13. Costurile serviciului

| Costul anual preconizat | Din care costuri administrative |
112800 lei, din care                         64800 lei

14. Resursele financiare pentru susţinerea serviciului

 • Din fondurile proprii ale furnizorului provenite din donaţii
  nu
 • Din subvenţii de la bugetul de stat
  nu
 • Din subvenţii de la bugetele locale
  22 500 lei – buget aprobat prin Agenda cultural –sportiva a Primariei mun. Sibibu, pe anul 2012, pentru 4 centre de vacanta
 • Din contribuţii ale partenerilor
  90000 lei
 • Din contribuţii ale beneficiarilor
 • 4500 lei
 • Altele 
 • Chirie spatiu – 21000 lei

15. Date tehnice referitoare la unitatea de asistenţă socială prin care se acordă serviciul:

a) in cazul unitatii care asista persoanele la sediul acesteia:
pentru Clubul „Elefantul verde”
 • suprafata locuibila/persoana asistata: 4 m² de persoana
 • conditii de cazare, numarul de persoane/dormitor: nu este cazul
 • conditii de petrecere a timpului liber:
 • in cadrul Clubului Elefantul verde: 2 sali de activitati;
 • in afara clubului: vizite la muzee, drumetii in aer liber, jocuri distractive si sportive, iesiri in parcuri, in comunitate;
 • condiţii de comunicare cu exteriorul: telefon, fax, internet.
 • condiţii de servire a mesei: nu este cazul;
 • alte condiţii în funcţie de tipul de servicii de asistenţă socială acordate:-

16. Rezultatele preconizate ale activitatii:

 • imbunatatirea abilitatilor si nivelului de cunostinte ale copiilor si tinerilor din cadrul centrelor de vacanta si clubului Elefantul verde si diminuarea riscului social in randul acestora;
 • cresterea numarului centrelor de vacanta organizate in timpul vacantelor de vara si propunerea unor politici publice locale in acest sens;
 • îmbunătăţirea gradului de informare a persoanelor care se adreseaza asociatiei;
 • promovare de modele de buna practica in domeniul serviciilor sociale, centrelor de vacanta, formarii profesionale, economiei sociale;
 • consolidarea rolului societatii civile in viata comunitatii si in dialogul social cu autoritatile si institutiile publice;
 • schimburi de experienta franco-romane in domeniul serviciilor sociale.

17. Efectele benefice ale activităţii la nivelul comunităţii:

a. Modalitatile de informare a comunitatii privind activitatile si rezultatele acestora:

 • organizarea de informari, intalniri si grupuri de lucru, conferinte, seminarii in cadrul propriu al asociatiei, in spatiile partenerilor/colaboratorilor, in comunitate;
 • Participarea  personalului Asociaţiei la cursuri de formare, simpozioane, conferinte;
 • Telefon/fax/e-mail, website: www.apivs.ro ;
 • Cu ajutorul copiilor, familiilor, persoanelor adulte şi vârstnice, implicati in programele APIVS;
 • Materiale publicitare: afişe, pliante, brosuri;
 • Articole si interviuri in mass-media;
 • Prin voluntari, colaboratori si membri ai asociatiei.

b. Alte comentarii privind activitatea desfăşurată.

 • Asociatia doreste sa contribuie prin proiecte, programe, actiuni si evenimente la imbunatatirea practicilor de lucru in domeniul asistentei sociale si in alte domenii de activitate in care detine experienta necesara, precum si la imbunatatirea gradului de informare, cunoastere, participare civica si educare a membrilor comunitatii sibiene si numai;
 • Asociatia doreste sa fie un partener real al autoritatilor/institutiilor publice si organizatiilor nonguvernamentale in furnizarea de servicii sociale si desfasurarea de activitati in interesul comunitatii.

 

PREŞEDINTE
ALIN CHIPĂILĂ


 

înapoi / sus

 

Parteneri:

cons jud sb conseil general 35 S35R ch35 Ambasada Frantei Gites 35 ATRT Casa Corpului DidacticLangue communication Bienvenue a la ferme centras FDSC AJTS GAL PM GAL Hartibaciu GAL Tara Oltului Caprimed Prefectura SB DADR DADR

Acasă / Despre Noi / Programe / Rețele / Servicii / Parteneri / Glosar / Arhivă / Contact

Copyright 2009 Asociatia de prietenie Ille et Vilaine - Sibiu
Created by Image Art & Bio